Svatební tanec

SVATEBNÍ TANEC 

Okamžik, který si zapamatujete navždycky – Váš první novomanželský – svatební tanec. 
Svatební tanec či sólo pro novomanžele je velmi obvyklý, mnoha ženichy však nepříliš oblíbený, úkon. Kolem novomanželů se vytvoří kolo z okolních hostí, ve kterém pak ženich s nevěstou tančí. Oblíbeným tancem rychlejších rytmů je valčík, foxtrot nebo cha cha, z pomalejších blues, waltz či rumba. Velmi populární jsou také tance na oblíbené hity. Někteří novomanželé si dokonce připraví strhující show s několika různými tanečními styly. Ke svatebnímu tanci se dá přistupovat jako k nutnému zlu, lze jej ale také povýšit a udělat z něj hlavní hřeb večerního programu. Klíčovým faktorem je výběr hudby, která vám bude blízká. Pokud sníte o elegantním či energickém nezapomenutelném prvním tanci, ale nemáte čas či možnost se jej sami naučit? My Vás vše potřebné naučíme v balíčku 3 nebo 5 lekcí.

Balíček 3 lekcí pro svatební tanec obsahuje vše, co je pro tuto událost nezbytné: obsahuje zajištění vhodného prostoru v Roudnici nad Labem, výběr hudby, volba tance, nácvik svatební choreografie a její procvičení pod vedením profesionální lektorky LADY MOTYČKOVÉ, včetně simulace konkrétní orientace v prostoru. Svůj svatební tanec díky nám zatančíte v jednoduché choreografii bez zbytečných nervů. Po jeho procvičení budete vypadat, jako když už tančíte roky a získáte potřebnou jistotu.

Balíček 5 lekcí je vhodný pro tancem nepolíbené páry, kteří za pět lekcí získají potřebnou jistotu a budou připraveni okouzlit a překvapit svou rodinu a přátelé nezapomenutelným tanečním výkonem. Tento balíček je rovněž vhodný pro již tančící páry, kdy se naučí náročnější sestavu a efektní figury. Excelentní svatební tanec v jejich podání bude zlatým hřebem svatebního dne. Balíček obsahuje zajištění vhodného prostoru v Roudnici nad Labem, výběr hudby, volba tance, nácvik svatební choreografie a její procvičení pod vedením profesionální lektorky LADY MOTYČKOVÉ, včetně simulace konkrétní orientace v prostoru

Připraveným svatebním tancem s bravurou okouzlíte své svatební hosty, pro které bude Váš tanec výrazným momentem svatby.  Můžete si vybrat, jestli překvapíte bláznivou show, nebo romantickým svatebním tancem. 

Cena svatebního balíčku 3 lekcí je 5.000, - Kč a cena svatebního balíčku 5 lekcí je 8.000, - Kč. Jedna lekce trvá 90 minut. Termín lekcí je upřesněn na základě osobního jednání s lektorem.

Termíny kurzů

Název kurzu Den lekcí Čas lekcí 1. lekce Kapacita Přihláška Rozpis lekcí
Balíček 3 lekce ~ dle dohody ~ 0/1 Přihlásit Zobrazit +
  • individuální výuka dle dohody
Balíček 5 lekcí ~ dle dohody ~ 0/1 Přihlásit Zobrazit +
  • individuální výuka dle dohody

Obchodní podmínky Taneční školy Lady Motyčkové

Pořadatelem tanečních kurzů je společnost Dance Arts Agency, s.r.o. IČ: 04693582 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 36831,Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou „Taneční škola Lady Motyčkové“ společnosti Dance Arts Agency, s.r.o. se sídlem Na Kolečku 2417, Roudnice nad Labem, 41301, IČO: 04693582, DIČ: CZ04693582, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 36831 (dále jen dodavatel)

                                                                                                       I. Základní ustanovení

1.Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných dodavatelem mezi klientem a dodavatelem.

2.Klientem dodavatele je kterákoliv fyzická osoba, která uzavře s dodavatelem smlouvu některým z následujících způsobů:

a. odesláním elektronické přihlášky na http://dancearts.cz/kurzy/ nebo

b. předáním vyplněné a podepsané přihlášky

c. odesláním závazné elektronické objednávky vstupenky nebo zakoupením vstupenky v pokladně dodavatele;

d. nabytím vstupenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. c. tohoto odstavce.

Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až d. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů). Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až d. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.V případě, že klient dodavatele není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.

2.Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s dodavatelem.

3.Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

a. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný dodavatelem v předem stanovených termínech a prostorách,

b. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,

c. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a.nebo b. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušné kurzovné,

d. návštěvníkem klient, který nabyl vstupenku některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. c. nebo d. těchto Obchodních podmínek,

e. akcí jednorázová zvláštní událost pořádaná dodavatelem přístupná návštěvníkům, jako je například ples, prodloužená, závěrečná, tančírna apod.,

f. průkazkou účastníka kurzu karta předaná účastníku kurzu ze strany dodavatele se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a.nebo b. těchto Obchodních podmínek a úhrady kurzovného oprávněn navštěvovat,

g. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci nebo lekci,

h. zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise, který klient obdrží v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy; současně se tímto rozumí první vyučovací lekce označená ve veřejně poskytnutém rozpisu lekcí ze strany dodavatele nebo se tímto rozumí počátek první hodiny daného kurzu zaplacené v rámci kurzovného uvedené na přihlášce.

4.Pokud je smlouva mezi dodavatelem a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany dodavatele nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

5.Smlouva je mezi dodavatelem a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

6.S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi dodavatelem a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

7.V případě uzavření smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku zašle dodavatel klientovi neprodleně potvrzení o uzavření smlouvy včetně odkazu (linku) na tyto Obchodní podmínky, a to na e-mailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické přihlášky, resp. při rezervaci elektronické vstupenky.

8.Dodavatel ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné akce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Dodavatel umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřel, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu ladamotyckova@dancearts.cz

9.Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:

a. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na http://dancearts.cz/kurzy/ týkající se kurzu

1.Klient zvolí kurz, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, čímž zobrazí přihlášku na příslušný kurz.

2.Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a odesláním vyplněné přihlášky vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u formuláře přihlášky nebo prostřednictvím odkazu http://dancearts.cz/kurzy/

3.Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je uzavřena smlouva mezi klientem a dodavatelem.

b. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na http://dancearts.cz/kurzy/ týkající se tanečního semináře

1.Klient zvolí seminář, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, čímž zobrazí přihlášku na příslušný seminář.

2.Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a odesláním vyplněné přihlášky vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u formuláře přihlášky nebo prostřednictvím odkazu http://dancearts.cz/kurzy/

3.Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je uzavřena smlouva mezi klientem a dodavatelem.

4.Dodavatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Pro poskytnutí služeb dodavatelem neplatí žádná omezení mimo těch, která vyplývají z těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi dodavatelem a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

                                                                      II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

1.Termíny kurzů pořádaných dodavatelem jsou zveřejněny na internetových stránkách http://dancearts.cz Doba od uzavření smlouvy mezi dodavatelem a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi dodavatelem a klientem zavazuje smluvní strany.

2.Rozpis lekcí stanovující datum, čas a místo konání každé z nich je uvedený v úvodním dopise, který klient obdrží v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a., d. těchto Obchodních podmínek na elektronickou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl v přihlášce.

3.Termín a místo konání akce jsou zveřejněny na internetových stránkách http://dancearts.cz a jsou vyznačeny viditelně na první straně vstupenky na akci.

4.Dodavatel je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je dodavatel povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany dodavatele.

5.Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany dodavatele.

6.Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může dodavatel nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, dodavatel může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

7.V případě okolností vyšší moci, které konání lekce nebo akce znemožňují (např. karantény, epidemie, úřední příkazy nebo zákazy nebo jiné události, které jsou přiměřeně mimo kontrolu dodavatele), je dodavatel po dobu trvání okolnosti vyšší moci osvobozen od plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi ním a klientem. V takovém případě dodavatel pokračuje v plnění smlouvy po skončení okolností vyšší moci, přičemž dodavatel bezprostředně po skončení takových okolností klienta seznámí s novým termínem konání lekce nebo akce nebo s novým rozpisem lekcí. Existenci okolnosti vyšší moci dodavatel klientovi oznámí na elektronickou adresu, kterou klient uvedl v přihlášce.

                                                                                             III. Pořizování audiovizuálních záznamů

1.Na lekcích či akcích pořádaných dodavatelem mohou být pořizovány ze strany dodavatele audiovizuální záznamy – především fotografie a video.

2.Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách dodavatele, stránkách dodavatele na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech dodavatele.

3.Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

4.Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem dodavatele je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci či pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce či akce. Za narušování průběhu lekce a akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu či akce, na pódium apod.

5.Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce či akce bez náhrady vykázán.

                                                                                                      IV. Platební a stornovací podmínky

1.Aktuální ceny jednotlivých kurzů a vstupenek jsou uvedené na internetových stránkách dodavatele. Ceny kurzů a vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání kurzu, parkovné apod.), si klient hradí sám.

2.U všech typů kurzu se s přihláškou platí do 14 dnů kurzovné ve výši určené dodavatelem. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.

3.V případě zrušení účasti klienta na kurzu ze zdravotních důvodů po zaplacení kurzovného činí storno poplatek 10% z ceny kurzovného. V případě zrušení účasti z ostatních důvodů po zaplacení kurzovného nejpozději však 30 dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 50% ze ceny kurzovného. V době do 29 dnů do zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Po zahájení příslušného kurzu se kurzovné nevrací.

4.Dodavatel přijímá platby převodem na bankovní účet dodavatele podle pokynů k platbě kurzovného, vstupného, nebo semináře zaslaných klientovi po uzavření smlouvy a platby kurzovného a za vstupenky na akci přijímá dodavatel také hotovostní platby u pokladny.

5.Pokyny k platbě kurzovného klient dostává v úvodním dopise po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek:

6.V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti kurzovného pro daný kurz (obvykle 14 dnů). Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet nebo hotovostní platbou do pokladny dodavatele. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet dodavatele.

7.Ke každé platbě kurzovného převodem pošle dodavatel klientovi e-mailem do 10 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o přiřazení platby k přihlášce. Na vyžádání vystaví dodavatel každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.

8.Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.

9.Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je dodavatel oprávněn kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly dodavatele. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se dodavatel vrátit účastníku kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit dodavateli číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

10.Cena za vstupenku je splatná při zakoupení vstupenky, a to buď v hotovosti při osobním zakoupení vstupenky, nebo bankovním převodem na účet dodavatele do 7 dnů od odeslání závazné elektronické objednávky vstupenky. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany dodavatele nebude poskytnuta žádná kompenzace.

11.Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně na ladamotyckova@dancearts.cz

12.Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit (stornovat přihlášku) pouze do 30 dnů před zahájením kurzu, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak. V případě stornování přihlášky dle předchozí věty je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku dle čl.IV odstavec 3 této smlouvy. Dnem stornování kurzu se rozumí datum doručení oznámení o stornování přihlášky způsobem uvedeným v odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek dodavateli.

13.Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise.

14.Výjimku z odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Při písemném stornování již uhrazeného kurzu na ladamotyckova@dancearts.cz je potřeba požádat o tuto výjimku a současně přiložit k této písemné žádosti také lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k účasti v lekcích kurzů tance s přesným uvedením data neschopnosti. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení dodavatele a účastník kurzu na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení dodavatele a udělení výjimky převede dodavatel účastníku kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu v písemné žádosti o stornování kurzu poměrnou část kurzovného za lekce, které budou konány po zrušení jeho účasti v kurzu, sníženou o částku 20 % celkového kurzovného představující náhradu administrativních nákladů, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí. Datem stornování účasti v kurzu se rozumí datum doručení písemného oznámení o stornování tanečního kurzu způsobem uvedeným v odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek dodavateli.

15.V případě, že z důvodu okolnosti vyšší moci není možné kurz dokončit do 31. prosince kalendářního roku následujícího po zahájení kurzu smlouva automaticky zaniká. Dodavatel bezprostředně po zániku smlouvy dle předchozí věty informuje účastníka kurzu e-mailem o této skutečnosti a vyžádá si od něj číslo účtu. V takovém případě převede dodavatel účastníku kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu poměrnou část kurzovného za lekce, které v důsledku okolnosti vyšší moci nebyly konány, sníženou o částku 20 % celkového kurzovného představující náhradu administrativních nákladů. V případě, že poměrná část kurzovného za lekce, které v důsledku okolnosti vyšší moci nebyly konány, je nižší než 20 % kurzovného, účastník nemá nárok na vrácení poměrné části kurzovného a dodavatel si zbývající část nevyčerpaného kurzovného ponechá jako náhradu administrativních nákladů.

                                                                                            V. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

1.Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním dodavateli, ostatním klientům dodavatele a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu dodavatele bezodkladně uhradit v plné výši.

2.Dodavatel neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.

3.Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích dodavatele je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.

4.Dodavatel je povinen plnit klientovi bez vad. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout písemně dopisem zaslaným na adresu sídla dodavatele nebo e-mailem zaslaným na adresu ladamotyckova@dancearts.cz Pokud klient nevytkne vadu včas a dodavatel namítne opožděné vytknutí vady, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.

5.Klient je oprávněn domáhat se opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy v případě vady odstranitelné, v případě vady neodstranitelné může klient buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Dodavatel nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.Po vyřízení reklamace dodavatel klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

                                                                                                    VI. Zpracování osobních údajů

1.Za účelem pořádání kurzů a akcí a umožnění účasti klientů na těchto kurzech a akcích dodavatele zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí zpracovávaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. Podmínky zpracování osobních údajů klienta jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný http://dancearts.cz/gdpr/ na internetových stránkách dodavatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1.Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.

2.Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci dodavatele nebo klientů.

3.Nestanoví-li písemné ujednání mezi dodavatelem a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi dodavatelem a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.Pokud mezi dodavatelem a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

5.Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce dodavatele a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

6.Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

7.Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2021 a v plném rozsahu nahrazují předcházející obchodní podmínky.

V Roudnici nad Labem dne 1.1.2021

 

                                                                                     OPATŘENÍ COVID - 19 od 22.11.2021

Prosíme všechny účastníky kurzů a návštěvníky našich akcí, aby dodržovali platnou legislativu ve vztahu k vládním opatřením COVID 19. 

Při příchodu musí být všichni návštěvníci s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu, např. prostřednictvím aplikace Tečka, nebo jiným způsobem v aktuálně platném nařízení: nebo doložením certifikátu:

- u nenaočkovaných osob od 12 let do 18 let doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin                                                           - u naočkovaných osob po první dávce vakcíny proti Covid-19 nebo v období do 14 dnů po druhé dávce vakcíny doložit                negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u                          jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, tato skutečnost se dokládá Čestným prohlášením.
  Ve společných prostorách, prosím, používejte respirátor. Při příchodu u vstupu použijte dezinfekci na ruce. Dezinfekce na ruce je také na toaletách, recepci a před tanečním sálem. 


  Děkujeme za pochopení.

V Roudnici nad Labem 17.11.2021                                                                                     Lada Motyčková/Dance Arts Agency, s.r.o./

Přečíst celé
dárkový poukaz
Hledáte vhodný dárek?
Nabízíme dárkové poukazy.

Naši partneři

Děkujeme všem uvedeným společnostem za podporu a pomoc při realizaci našich akcí.
— Lada Motyčková —

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Kontakt

DANCE ARTS AGENCY s.r.o.

IČ: 046 93 582

Jednatel: LADA MOTYČKOVÁ


+420 602 326 479

ladamotyckova@dancearts.cz

DANCE ARTS PRODUCTION s.r.o.

IČ: 07026978

DIČ: CZ07026978

Jednatel: LADA MOTYČKOVÁ